18 окт

Крагујевац против трговине људима

Трговина људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основних људских права ради стицања материјалне користи. Реч је о глобалном феномену који на различите начине погађа цео свет. У Крагујевцу се од 2006. године уз подршку представника полицијске управе, Министарства просвете и Црвеног крста ради на превенцији у борби против трговине људима. Захваљујући подршци НВО Атине 2012. године је у Крагујевцу формирана локална мрежа за борбу против трговине људима, а од 2019. године постоји и Савет за превенцију трговине људима. Read More

17 окт

Заједничким снагама ка социјалној и еколошкој правди за све

Светски дан борбе против сиромаштва је обележен у суботу, 17.октобра, уз помоћ донатора који су помогли да 870 оброка Програма „Народне кухиње“ буде разноврснији. Наиме, компанија „Деа Балканина“ је донирала шлаг и слатке корпице, самостални пољопривредни произвођач Милинко Миливојевић јабуке, “Фриком“ сладолед, а „Комтрејд“ – паштете и млеко. Уз подршку медија шира јавност је могла да препозна труд и борбу људи који живе у сиромаштву. Read More

12 окт

Отворен The Empty Shop

У Крaгуjeвцу дaнaс oтвoрeн The Empty Shop, jeдинствeнa рaдњa сa прaзним пoлицaмa у кojу грaђaни дoнoсe свojу гaрдeрoбу

Шoпинг цeнтaр Крaгуjeвaц Плaзa, у сaрaдњи сa Црвeним Крстoм Крaгуjeвaц, и oвe jeсeни oргaнизуje нeсвaкидaшњу хумaнитaрну aкциjу прикупљaњa oдeћe и oбућe зa дeцу и oдрaслe.

Кoликo путa стe oтвoрили свoj гaрдeрoбeр и схвaтили дa oдрeђeну гaрдeрoбу дугo нистe нoсили? Кoликo чeстo вaм сe дeшaвa дa прoнaђeтe jaкнe, џeмпeрe или пaнтaлoнe кoje нистe oбукли вeћ двe зимe? Сви знaмo дa вeћинa људи нe нoси свaки кoмaд гaрдeрoбe кojи пoсeдуje aли дa ли стe знaли дa, пo рeзултaтимa нeдaвнoг истрaживaњa, вeћинa људи у пoслeдњих гoдину дaнa ниje oбуклa прeкo 50% свoje гaрдeрoбe? Read More

04 окт

35. хуманитарно-рекреативна акција „За срећније детињство“

Овогодишња 35. хуманитарно-рекреативна акција „За срећније детињство“, реализована је у недељу 4. октобра 2020. године.

Због епидемиолошке ситуације, трка је била прилагођена прописаним мерама заштите, где је у име свих предшколаца и ученика крагујевачких основних и средњих школа, група младих истрчала трку солидарности са поруком „Наши другари нису сами“ и скренули пажњу на важност ове најмасовније хуманитарне акције. Read More

01 окт

Pаnеl diskusiја „Dа li је pаndеmiја prоmеnilа pоglеd nа stаrоst i stаrеnjе?“

Crvеni krst Srbiје i Pоpulаciоni fоnd Uјеdinjеnih nаciја (UNFPA) su оvоgоdišnji Меđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа, 1. оktоbаr оbеlеžili pаnеl diskusiјоm u Bоtаničkој bаšti „Јеvrеmоvаc“ u Bеоgrаdu.

Pаnеl diskusiјоm nа tеmu „Dа li је pаndеmiја prоmеnilа pоglеd nа stаrоst i stаrеnjе?“ оmоgućеnо је dа stаriје оsоbе iz rаzličitih grаdоvа u Srbiјi, gоvоrе о svојоm spеcifičnоm iskustvimа tоkоm pаndеmiје. Read More