08 мај

Светски дан Црвеног крста 8. мај и „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 15. маја у 2022. години

Ове недеље, сви постајемо међусобно повезани малим делима хуманости. Честитамо свим хуманим људима који поможу пријатељу, комшији или колеги у невољи, свима онима који саслушају проблеме других људи, онима који дају мале поклоне да их развеселе,свим суграђанима који су даривали крв и онима који су поделили храну најугроженијима, или дали новац у добротворне сврхе. Read More

31 дец

Dеmеnciја pоgаđа čitаvе pоrоdicе

Dеmеnciја prеdstаvlја stеčеni gubitаk intеlеktuаlnih spоsоbnоsti sа pоrеmеćајеm pаmćеnjа, mišlјеnjа i pоnаšаnjа, kојi оmеtајu prоfеsiоnаlnе svаkоdnеvnе аktivnоsti. Оvе оsоbе upućеnе su nа pоmоć i nеgu svоје pоrоdicе.

Prеmа pоdаcimа Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu, prоcеnjuје sе dа u Еvrоpi trеnutnо оd dеmеnciје pаti оkо 10 miliоnа lјudi, dоk sе smаtrа dа ćе sе brој оsоbа sа dеmеnciјоm udvоstručiti dо 2030.gоdinе.U Srbiјi sе prоcеnjuје dа оkо 140 hilјаdа lјudi bоluје оd dеmеnciје.

Sаvеtоvаlištе zа nеfоrmаlnе nеgоvаtеlје zаvisnih оsоbа, kоје је pоčеlо dа rаdi оd јunа 2021.gоdinе u prоstоriјаmа Crvеnоg krstа, а uz finаnsiјsku pоdršku grаdа Krаguјеvcа, dоprinоsi unаprеđеnju kvаlitеtа živоtа nеfоrmаlnih nеgоvаtеlја. Read More

31 дец

„Добри телефон“

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“ у Крагујевцу је 15. марта почео са радом Телефонски центар намењен пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке превасходно старијим особама и особама са инвалидитетом којима је таква помоћ потребна, и до сада је обављено преко 500 разговора.

Циљне групе рада телефонског центра су угрожене старије особе и особе са инвалидитетом као и неформални неговатељи, независно од њиховог територијалног распореда. Read More

31 дец

Мала дела су велике ствари

У сусрет Националном дану давања који се обележава 9. октобра, компанија „LIDL“ је у сарадњи са Црвеним крстом Србије организовала кампању „Спасимо храну, спасимо хуманост“. Волонтери Црвеног крста Крагујевац су се током викенда прикључили акцији прикупљања хране за оне којима је она најпотребнија. Сарадња се наставила кампањом „Мала дела су велика ствар“ где су се прикупљали артикли хране и хигијене у периоду од 19. до 29.децембра. На крају обе акције, сви прикупљени артикли су спаковани у пакете као  подршка људима којима је потребна помоћ, укупно је подељено 133 пакета. Том приликом су обухваћене следеће сеоске средине: Влакча, Страгари, Маслешево, Вињиште, Рамаћа, Угљаревац и Дулене. Read More