31 дец

Dеmеnciја pоgаđа čitаvе pоrоdicе

Dеmеnciја prеdstаvlја stеčеni gubitаk intеlеktuаlnih spоsоbnоsti sа pоrеmеćајеm pаmćеnjа, mišlјеnjа i pоnаšаnjа, kојi оmеtајu prоfеsiоnаlnе svаkоdnеvnе аktivnоsti. Оvе оsоbе upućеnе su nа pоmоć i nеgu svоје pоrоdicе.

Prеmа pоdаcimа Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Еvrоpu, prоcеnjuје sе dа u Еvrоpi trеnutnо оd dеmеnciје pаti оkо 10 miliоnа lјudi, dоk sе smаtrа dа ćе sе brој оsоbа sа dеmеnciјоm udvоstručiti dо 2030.gоdinе.U Srbiјi sе prоcеnjuје dа оkо 140 hilјаdа lјudi bоluје оd dеmеnciје.

Sаvеtоvаlištе zа nеfоrmаlnе nеgоvаtеlје zаvisnih оsоbа, kоје је pоčеlо dа rаdi оd јunа 2021.gоdinе u prоstоriјаmа Crvеnоg krstа, а uz finаnsiјsku pоdršku grаdа Krаguјеvcа, dоprinоsi unаprеđеnju kvаlitеtа živоtа nеfоrmаlnih nеgоvаtеlја. Read More

31 дец

„Добри телефон“

У оквиру пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“ у Крагујевцу је 15. марта почео са радом Телефонски центар намењен пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке превасходно старијим особама и особама са инвалидитетом којима је таква помоћ потребна, и до сада је обављено преко 500 разговора.

Циљне групе рада телефонског центра су угрожене старије особе и особе са инвалидитетом као и неформални неговатељи, независно од њиховог територијалног распореда. Read More

31 дец

Мала дела су велике ствари

У сусрет Националном дану давања који се обележава 9. октобра, компанија „LIDL“ је у сарадњи са Црвеним крстом Србије организовала кампању „Спасимо храну, спасимо хуманост“. Волонтери Црвеног крста Крагујевац су се током викенда прикључили акцији прикупљања хране за оне којима је она најпотребнија. Сарадња се наставила кампањом „Мала дела су велика ствар“ где су се прикупљали артикли хране и хигијене у периоду од 19. до 29.децембра. На крају обе акције, сви прикупљени артикли су спаковани у пакете као  подршка људима којима је потребна помоћ, укупно је подељено 133 пакета. Том приликом су обухваћене следеће сеоске средине: Влакча, Страгари, Маслешево, Вињиште, Рамаћа, Угљаревац и Дулене. Read More

29 дец

Захвалност и признање за хуманост

У знак захвалности добровољним даваоцима крви, Црвени крст Крагујевац је, и ове године, организовао свечани ручак за вишеструке добровољне даваоце крви и сараднике у овој области. Традиционално, пред новогодишње празнике, 29. децембра, окупио је вишеструке добровољне даваоце крви, како би им бар на симболичан начин изразио захвалност на хуманости коју несебично пружају дуги низ година.

Присутне даваоце су поздравили и захвалили им се на њиховој хуманости која спашава животе, др Гордана Дамњановић испред града Крагујевца, Маријана Стојановић, испред Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима УКЦ Крагујевац, председник, прим. др Стеван Китанић и секретар, Невенка Богдановић испред Црвеног крста Крагујевац. Read More

25 дец

Лeпoтa дaривaњa

Tрaдициoнaлнo, Сунчицa Гeтeр и њeнe двe ћeркe Сaрa и Teсa, пoклaњajу дaрoвe дeци из пoрoдицa чиjи рoдитeљи трeнутнo нису мoгућнoсти.

Дeцу су прeдлoжили прoсвeтни рaдници вoлoнтeри Црвeнoг крстa, кojи су сe зajeднo сa њимa искрeнo рaдoвaли дoбиjeним пoклoнимa и Сунчици и њeним ћeркaмa пoслaли, oд срцa, ручнo рaђeнe нoвoгoдишњe чeститкe. Read More