Мисија

Мисија 1Мисија Црвеног крста Крагујевца је да олакшава људску патњу, са задацима: да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном праву, да превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите и унапређује хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање.

У обављању послова усмерених на остваривању циља и извршавање задатака, Црвени крст Крагујевца делује у складу са:
1) Основним принципима, а то су:
2) Ратификованим међународним уговорима и опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито женевским конвенцијама и допунским протоколима
3) Статутом Међународног покрета, Статутом Међународне федерације и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет
4) Статутом, циљевима и задацима националног друштва

Мисија 2У остваривању наведених циљева и задатака, Црвени крст Крагујевца помаже свим људима, без било какве непосредне или посредне дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

У остваривању својих циљева и задатака, Црвени крст Kрагујевца врши јавна овлашћења поверена Законом о Црвеном крсту Србије и то:
1) учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара и других добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа у миру и рату.
2) организује прикупљање помоћи и распоређује помоћ примљену од међународних организација и других дародаваца жртвама ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.
3) организује прикупљање и прикупља помоћ на теритотији града Крагујевца и организује достављање у помоћи коју државни органи, други органи и организације, предузећа и друга правна лица и дародавци са територије града Крагујевца пружају ради ублажавања последица ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.
Мисија 34) учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва, избеглица и расељених лица, пружању помоћи и спровођењу других мера које могу допринети збрињавању настрадалог и угроженог становништва, избеглица и расељених лица.
5) покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности у граду Крагујевцу за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба и обезбеђује, у складу са законом обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције.
6) организује упознавање и упознаје грађане са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима.
7) обавља и друге послове који произлазе из одредаба Женевских конвенција и Допунских протокола и других међународних уговора које се односе на пружање хуманитарне помоћи.
8) обавља послове службе тражења, ради прикупљања и евидентирања података о евакуисаним, избеглим, расељеним и несталимлицима услед ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату и ради тражења несталих лица.
9) оспособљава грађане-припаднике цивилне заштите на територији града Крагујевца за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба.
10) организује, обучава и припрема екипе за прву помоћ, хигијенско – епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа као и оружаних сукоба.
11) учествује у здравственом просвећивању становништва, обучавању становништва у пружању прве помоћи за случај ратних разарања, природних и других несрећа и опасности у миру и рату.
12) популарише добровољно давалаштво крви и, у сарадњи са Службом за трансфузију крви, учествује у организовању акција добровољног давања крви.